اطلاعیه خیلی خیلی مهم --------برای اساتید و دانشجویان

این ترم هر درسی  با یک لینک برگزار میشود و نیازی به لینک هر جلسه ندارد

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)